Giáo viên

Cô: Lê Mỹ Hạnh
Cô: Lê Mỹ Hạnh
GIÁO VIÊN TIẾNG VIỆT- ANH- TIẾNG NHẬT

- Đại học Hà Nội chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Nhật - chứng chỉ N2
- Kinh nghiệm giảng dạy 07 năm
- Thời gian làm việc tại Nhật 2016-2018
- 07 năm kinh làm việc trong các công ty lớn của Nhật

Cô: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Cô: Nguyễn Thị Thanh Hiền
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 英語教師

- Đại học Quốc Gia chuyên ngành sư phạm Anh.
英国教育大学。
- Chứng chỉ TOEIC 910 (8/2020).
TOEIC 910証明書(2020年8月)
- Chứng chỉ IELTS 7.0 (09/2018).
IELTS 7.0証明書(2018年9月)
- Kinh nghiệm giảng dạy 05 năm.
05年の教育経験。

Cô: Đoàn Thị Hồng Lan
Cô: Đoàn Thị Hồng Lan
GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT- VIỆT

- Đại học Hà Nội chuyên ngành tiếng Nhật- Chứng chỉ N2
- Thạc sỹ ngôn ngữ
- Chứng chỉ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
- Kinh nghiệm giảng dạy 21 năm